Política de privadesa

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Centre Educatiu: Institut Bosc de la Coma
Adreça: C/Toledo, 12 – 17800 OLOT
Tel.: 972 26 70 12
Email: iesbosccoma@xtec.cat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Centre Educatiu: Institut Bosc de la Coma
Adreça: C/Toledo, 12 – 17800 OLOT
Tel.: 972 26 70 12
Email: iesbosccoma@xtec.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

· Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis de plataforma web de gestió d’oferta i demanda d’ocupació.

· Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

· Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

Tel.: 972 26 70 12
Email: iesbosccoma@xtec.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

· Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis de plataforma web de gestió d’oferta i demanda d’ocupació.

· Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

· Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

· Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.
Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.
Pel que fa a la captació d’imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació bé donada per l’interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

· Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.

· Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.

· En determinades circumstàncies els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

· També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

· Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

· Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol•licitat.

Maig 2018

Amb l’objectiu de garantir la privadesa i el correcte tractament de les dades de caràcter personal que es recullen a través de la pàgina web Institut Bosc de la Coma., centre educatiu propietàri d’aquest web, a través d’aquesta declaració pretén informar els usuaris de la política de privacitat que l’empresa segueix en el tractament de les seves Dades de Caràcter Personal i el seu compromís per garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que és d’aplicació en la matèria.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable del tractament Centre Educatiu: Institut Bosc de la Coma
Adreça: C/Toledo, 12 – 17800 OLOT
Tel.: 972 26 70 12
Email: iesbosccoma@xtec.cat
Finalitat del tractament Oferir, prestar i facturar els nostres serveis de plataforma web de gestió d’oferta i demanda d’ocupació.
Legitimació ·Consentiment obtingut de l’interessat.
· Execució del contracte de serveis.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol•licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Centre Educatiu: Institut Bosc de la Coma
Adreça: C/Toledo, 12 – 17800 OLOT
Tel.: 972 26 70 12
Email: iesbosccoma@xtec.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

· Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis de plataforma web de gestió d’oferta i demanda d’ocupació.

· Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

· Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

· Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.
Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.
Pel que fa a la captació d’imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació bé donada per l’interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

· Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.

· Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.

· En determinades circumstàncies els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

· També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

· Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

· Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol•licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:
· Dades de caràcter identificatiu
· Adreces postals o electròniques

En el cas dels currículums, també:

· Característiques personals

· Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

· Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
· Realització de còpies de seguretat periòdiques.
· Control d’accés a les dades.
· Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Com tractem les dades per compte de tercers?

Quan en la prestació dels nostres serveis tractem dades de caràcter personal de les quals els nostres clients són els responsables, ho fem en qualitat d’encarregats del tractament, de conformitat amb el que estableix l’article 28 del RGPD i, per tant, en aquests tractaments de les dades personals:

a) Tractarem les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable, fins i tot en relació amb les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tret que hi estigui obligat en virtut del dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte l’encarregat. En aquest cas, informarem al responsable d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic.

b) Garantim que les persones autoritzades per tractar dades personals s’han compromès a respectar-ne la confidencialitat o estan subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària.

c) Hem adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb l’article 32 del RGPD.

d) Respectarem les condicions indicades en els apartats 2 i 4 de l’article 28 del RGPD per recórrer a un altre encarregat del tractament.

e) Assistirem al responsable, sempre que sigui possible, d’acord amb la naturalesa del tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, perquè pugui complir amb l’obligació de respondre les sol•licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats establerts en el capítol III del RGPD.

f) Ajudarem el responsable a garantir el compliment de les obligacions que sobre seguretat de les dades estableixen els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació posada a la nostra disposició.

g) A elecció del responsable, suprimirem o retornarem totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament i suprimirem les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres.

h) Posarem a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en l’art. 28 del RGPD, així com per a permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest responsable.

La tipologia de dades, la categoria d’interessats i els tractaments que podrem realitzar per compte dels nostres clients, s’establiran en el corresponent contracte de tractament de dades.

Utilitzem "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies